Veelgestelde vragen

 

 

Waarom kiezen voor bemiddeling bij een arbeidsconflict?

 

Bemiddeling is onafhankelijk en direct inzetbaar, waardoor conflicten snel kunnen worden opgelost. Het vinden van een oplossing staat centraal. Negatieve effecten van een mogelijk verstoorde arbeidsrelatie worden snel omgebogen in positieve richting.

 

Juridisering van een arbeidsconflict is vrijwel nooit wenselijk. De procedure duurt vaak langer en werkgever en werknemer staan als kemphanen tegenover elkaar, terwijl met de juiste begeleiding vaak een wederzijds acceptabele oplossing wordt gevonden.

 

Waarom kiezen voor Present24 om de bemiddeling uit te voeren?

 

Present24 voorziet in de nieuwste technieken om de bemiddeling (deels) online uit te voeren. Dit bespaart tijd en kosten. Daarnaast beschikken wij over een landelijk dekkend (kantoren)netwerk.

 

De bemiddelaars die namens Present24 bemiddelen voldoen aan onze strenge kwaliteitseisen en worden periodiek getoetst. Zo zijn wij in staat om direct en overal een oplossing voor uw situatie te bieden.

 

Kan ik als werkgever niet gewoon een voorstel tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst doen?

 

Natuurlijk kan dat. Maar veelal is er dan geen weg meer terug en vindt verdere juridisering en escalatie plaats van het conflict. Dit kost u als werkgever extra tijd, geld en brengt frustratie, met alle bedrijfs- en imagorisico’s van dien.

 

Wie kunnen aan bemiddeling deelnemen?

 

Bemiddeling werkt optimaal als de direct betrokkenen, onder begeleiding van de bemiddelaar, rechtstreeks met elkaar communiceren. Als neutrale expert zorgt de bemiddelaar voor naleving van de wet- en regelgeving. Natuurlijk kunnen partijen zich ook laten adviseren door derden. Alles dat tijdens de bemiddeling wordt besproken is en blijft echter vertrouwelijk. Ook eventuele derden zijn gebonden aan deze geheimhouding.

 

Wat kan ik als werknemer met mijn rechtsbijstandsverzekering?

 

U kunt zich laten adviseren of bijstaan door een arbeidsjurist via uw rechtsbijstandsverzekering. Vaak zal een werkgever dan echter ook een advocaat of jurist bij het conflict betrekken en is de kans groot dat het alsnog een slepende procedure wordt. Dit zorgt in de praktijk in veel gevallen voor meer kosten en frustratie, terwijl het uiteindelijke resultaat bij bemiddeling veelal hetzelfde is. Alleen dan wel in goed overleg.

 

Het staat u vanzelfsprekend vrij om uw rechtsbijstandsverzekeraar te vragen om de concept afspraken, die tijdens de bemiddeling worden opgesteld, te controleren.

 

Wat is de rol van de vakbond bij een arbeidsconflict?

 

De vakbond speelt in individuele conflicten vaak een indirecte rol. De vakbond vertegenwoordigt wel de belangen van de bij haar aangesloten werknemer. Dit kan traditioneel in de vorm van juridisch advies. De werknemer (net als de werkgever) is gebaat bij een snelle oplossing van het conflict, maar wel op basis van goede en faire afspraken.

 

Om die reden adviseren vakbonden steeds meer om bemiddeling in te zetten bij arbeidsconflicten, mits de waarborgen van een onafhankelijke bemiddelaar verankerd zijn. Present24 voorziet in deze waarborgen en werkt samen met diverse vakorganisaties die verwijzen naar de dienstverlening van Present24.

 

Wat is mijn juridische positie als ik deelneem aan bemiddeling en verandert mijn positie?

 

De bemiddeling start op basis van vrijwilligheid, maar niet op basis van vrijblijvendheid. Beide partijen dienen zich gedurende het proces in te spannen om tot een goede oplossing van het conflict te komen en spreken af geen juridische procedures tegen elkaar te starten.

 

Mocht de bemiddeling onverhoopt gestaakt worden en is niet tot een oplossing gekomen, dan is een juridische procedure nog steeds mogelijk. Alle informatie die tijdens de bemiddeling naar voren is gekomen en nog niet eerder bekend was, valt dan wel onder de geheimhouding en mag niet in een juridische procedure openbaar worden gemaakt.

 

Is er voordeel voor werkgever of werknemer bij bemiddeling?

 

Absoluut niet. De bemiddeling vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid en vrijwilligheid. Het gezamenlijke doel is om te komen tot een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Indien sprake is van enige vorm van dwang of anderszins ongeoorloofd gedrag, dan stopt de bemiddeling. De bemiddelaar ziet hierop toe en is daartoe gebonden door de geldende gedragsregels en klachtenreglement.

 

Wie ziet erop toe dat de gemaakte afspraken worden nagekomen?

 

Afhankelijk van het soort afspraken dat met elkaar is gemaakt kan een evaluatiemoment worden opgenomen. Omdat de bemiddelaar nauw is betrokken bij de totstandkoming van deze afspraken, kan de evaluatie in diens aanwezigheid plaatsvinden. Indien gewenst kunnen partijen ook naleving van de gemaakte en vastgelegde afspraken via de rechter vorderen.

 

Hoe lang duurt een bemiddeling en wat kost het?

 

Een traditionele bemiddeling duurt gemiddeld acht tot tien uur, verspreidt over drie sessies. Soms zijn één of twee sessies voldoende.

 

Present24 zet, indien mogelijk, gedurende de bemiddeling technologie in die ervoor zorg draagt dat het gehele proces aanzienlijk sneller kan worden doorlopen en het u dus minder tijd kost. Overigens zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit van de bemiddeling.

 

De kosten voor bemiddeling worden veelal gedragen door de werkgever, arbodienst of verzekeraar. Present24 adviseert op basis van ieders specifieke situatie en biedt een overzichtelijk all-in tarief. Derhalve komt u nooit voor verrassingen te staan.